DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
18.2.2019 tarihinde yklendi.
Gidecei Yeri Bilmeyen Kaptanlar Diyar

Temel, hayatnda ilk kez iki katl otobüsle stanbul’dan Trabzon’a bir yolculuk yapacaktr. Temel’in koltuu ikinci katn en ön srasndadr. Trabzon’a vardnda, akrabalar onu karlamak üzere oradadrlar. Fakat bir sorun vardr. Akrabalar, Temel’i panik halde ve gözleri fal ta gibi açlm olarak bulurlar. Heyecanla, “Hayr m, ne oldu?” diye sorduklarnda, Temel’in cevab u olur: “Ya hiç sormayn! stanbul’dan buraya oförsüz geldik”…

te nereye konumlanacana karar verememi, vizyonunu ve yol haritasn belirleyememi ehir ve ülkelerin durumu maalesef oförsüz yaplan bir yolculua benzer.

Üzülerek belirtmek gerekir ki bizim ehirlerimiz, ülkelerden çok ehirlerin rekabet ettii ve kentsel yönetimin alabildiine stratejik bir konu haline geldii günümüzde “kentsel yönetim”, “kentsel konumlandrma”, “kentsel markalama”, “stratejik planlama”, “bütünsel (holistik) geliim”, “alternatif maliyet”, “durum analizi”, “katlmclk” ve “yönetiim” gibi bu alann olmazsa olmazlar konularda yeterli formasyona sahip olmayan, yönetime gelir gelmez ehir ile ilgili bir yol haritas çkarmadan proje ad altnda saa sola bina, park, altgeçit, üst geçit vs. yaplar serpitirmeye balayan ve belki de bilmeden ehrin geleceini yok eden kiiler tarafndan yönetilmektedir.

Evvelki aylarda yine bu platformda yazdmz bir yazda, bir corafyada yaayan bir toplumun önceliinin ne olmas gerektiinden hareketle, “bir ülkede hukukun üstünlüü salanmadan; yasama, yürütme ve yarg erklerinin birbirinden bamszl garanti altna alnmadan; eitlikçi, özgürlükçü, katlmc ve çoulcu bir siyasal sistem kurulmadan dier alanlarda giriilecek her türlü ina faaliyeti, er ya da geç, bir müstebit tarafndan çkarlacak bir kriz, darbe ya da sava yüzünden yok olup gidecektir” tespitine yer vermitik…

Bu anlamda eitim, kültür, ekonomi vb. sistemler gibi yerel yönetimler de politik sistemin bir alt sistemidir ve salkl bir politik sistem kurulmadkça, salkl ileyen bir yerel yönetimler sistemi kurmak da mümkün olmayacaktr. Bu rezervimizi belirttikten sonra yerel yönetimler konusuna geçebiliriz.

ehirler, insanln tarihsel yürüyüü içinde, insanolu tarafndan ortaya çkarlm en orijinal ve en karmak yaplardr. Bu yönüyle, her bir ehir, o corafyada yaayan insanlarn medeniyet düzeyi, üretkenlii, baars, yönetme becerisi, dayanma kültürü, estetik anlay, çevre bilinci ve farkllklara kar tutumlarnn açk bir göstergesidir.    

Yine, kentleme küresellemeyle birlikte günümüzün en belirleyici olgularndan biridir. 1800’lü yllarn banda dünyada sadece %3 olan ehirleme oran günümüzde %50’yi; ülkemizde 1950’lerde %25 olan ehirleme oran ise imdilerde %80’i am durumdadr. Buradan bakldnda kentleme ve yerel yönetimler gelecekte de merkezi konumunu sürdürecektir. Öyle ki, daha imdiden dünyada ülkelerden çok ehirler birbirleriyle rekabet eder hale gelmitir. Bu durum, kentlerin yönetimini daha stratejik bir konu haline getirmitir.  

Yerel yönetimler alannda, maalesef üzerinde konuulmas gereken çok sayda olumsuz örnek ve gelimeyle kar karyayz.   

Ülkemizde siyasi partiler yasasnn antidemokratik yaps, maalesef belediye bakan adaylar ve meclis üyelerinin tekilatlardan ve kamuoyundan bamsz bir ekilde tepeden belirlenme uygulamalarna zemin tekil etmeye devam etmekte ve o düzelmedikçe de baka alanlarda düzelme beklemek fazla iyimserlik olacaktr. Tabii, antidemokratik yöntemlerle tepeden aday belirleme sorununa çözüm bulamayan, ksacas toplumsal siyasi iradesine sahip çkmay baaramayan toplumlarn güzel ve gelimi ehirlerde yaamay ne kadar hak ettikleri ayr bir tartma konusudur.   

Maalesef ülkemizde, belediyeler üzerindeki “idari vesayet” yetkisi keyfi bir uygulamaya dönümü, “milli irade” önemli oranda anlamn yitirmi durumdadr. Bir taraftan suçunun ne olduu bilinmeden ya da suçluysa herhangi bir yaptrma gerek görülmeden istifaya zorlanan belediye bakanlar, dier taraftan mahkeme kararna gerek duyulmadan ve belediye meclisleri bypass edilerek atanan kayyumlar…

Dier taraftan belediyelerimiz maalesef önemli oranda bir rant aracna dönümü durumdadr. Dünyann gelimi ülkelerinde ancak önemli bir icat ya da inovasyonun ticariletirilmesiyle mümkün olabilecek hzl zenginlemenin bizdeki tek yolu, imar planlar ve ihale manipülasyonlar olmaya devam etmektedir.  

Öte yandan ehirlerimizin yaklamakta olan dijital dalga ya da endüstri 4.0 çana ne kadar hazr olduklar ve bu süreçle nasl ba edebilecekleri belirsizliini korumaktadr. Önümüzdeki dönem akll ehirler dönemi olacak ve altyapdan ulama, çevreden enerji altyapsna hemen her ey akll uygulamalar tarafndan yönetilir hale gelecektir. Gerek ulusal gerekse de yerel düzeyde bu yeni dalgaya hazrlk konusundaki vurdumduymazlk devam etmektedir.

Yaplan projeksiyonlara göre 2030’a kadar ilerin %80’i robotlar tarafndan yaplyor hale gelecektir. Sadece, e-ticaret devi Amazon’un depolarnda 100 binin üzerinde robot çalt ifade edilmektedir. Önümüzdeki 15-20 yl içinde dünyamz insansz ve a ihtiyaç duymadan çalan karanlk fabrikalarla dolmaya balayacaktr. Bu gelimelerin sonucu olarak, ucuz igücü sebebiyle dou ülkelerine tanan fabrikalar yeniden asl pazarlarn bulunduu Avrupa ve Kuzey Amerika gibi corafyalara akmaya balayacaktr. Topraktan ve güneten, yani lokasyondan bamsz tarmn yaygnlamas yakn gelecekte tarm arazisi bolluunu avantaj olmaktan çkaracaktr.

nsansz hizmet veren marketlerin says hzla artmaya devam etmektedir. Dünyada her gün onlarca market ve lokanta otomatik sipari verebileceiniz akll kiosklarla donatlarak kasiyer ve hizmet personelini iten çkarmaktadr.Bu sürecin sadece market sektöründe tamamlanmas durumunda bile dünyada 800 milyon insann isiz kalaca tahmin edilmektedir. Bu sürecin sonunda N. Hariri’nin, “Faydasz nsanlar Ça” olarak tanmlad bir döneme gireceiz ve kendimizi kitlesel isizliklerle kar karya bulacaz.  Bu süreç de genç nüfusumuzu avantaj olmaktan çkaracaktr.

Dünyada her geçen zaman daha çok sayda otomotiv firmas otonom datm, sevkiyat ve lojistik araçlar üzerinde çalmaya balamaktadr. Bu konuda ard ardna patentler alnmaktadr. Görünen o ki, yakn bir gelecekte kamyonlarn sürücüsüz, gemilerin ise kaptansz ve mürettebatsz çalmaya baladklarna ahit olacaz. Önümüzdeki 30 yl içinde bugünkü mesleklerin %80’i ortadan kalkm olacak, uzmanlk ve mesleklerin çou anlamn yitirecek, yeni snflar ve yeni meslekler ortaya çkacaktr.

Yenilenebilir enerji hzla fosil kaynakl enerjinin yerini almaktadr. Uluslararas Yenilenebilir Enerji Ajans’nn raporuna göre yakn gelecekte güne ve rüzgâr gibi kaynaklardan elde edilen elektrik, fosil yaktla elde edilenden daha ucuz hale gelecektir. Daha imdiden bata skandinav Ülkeleri olmak üzere bütün dünya hzla yenilebilir enerjiye geçmeye balamtr. Bu süreç baz ülkelerde %100 boyutuna ulamtr.  

Britanya’nn rüzgâr tarlalarnda ürettii elektrik, ülkedeki 8 nükleer santralin ürettii elektrik miktarn amtr. Hollanda’nn bütün trenleri rüzgâr enerjisiyle çalmaktadr. Petrol zengini Suudi Arabistan, Japon yatrm fonu SoftBank ile dünyann en büyük güne enerji santralini kurmaya hazrlanmaktadr. skoçya dünyann ilk yüzen rüzgâr enerjisi çiftliini kurmu, Bill Gates havadan çektii karbondioksitten yakt üretimine balamtr. Sonsuz temiz enerji anlamna gelecek olan nükleer füzyon konusunda da ilerlemeler hzla devam etmektedir. Bu alandaki liderlie en hevesli ülke Kanada’dr. (https://www.mserdark.com).

ehirlerin geleceini risk, tehlike ve kaostan korumak ve bu yeni dalgann altnda kalmasn engelleyebilmek ancak bu sürece hazrlkl olmaktan geçecektir. Sanayi devriminin skalanmas koskoca bir imparatorluun kaybyla sonuçlanmt, bu çan skalanmas ise çok daha fazlasna yol açabilir. Bütün bu sorunlarn üstesinden gelmek ve yaklaan çala yüzlemek ise sadece konumayla, sloganla ya da vaatlerle olabilecek bir ey deildir. Bunun böyle olmayaca en somut haliyle, “Türkiye 2023 Vizyonu” hedeflerinde ortaya çkmtr. Zira geldiimiz noktada Türkiye, 25.000$ milli gelir, 500.000$ ihracat, 2.000.000.000$ GSMH gibi mevcudun yaklak üç kat hedefleri yakalamak bir yana, bunca yln sonunda hedeflenen rakamlar açsndan, hedeflerin konulduu 2007-2008 yllarndaki deerlerin bile epey gerisine dümü görünmektedir. 

Çürüme yaanan alanlardan biri de maalesef siyaset yapma biçimimizde ortaya çkmaktadr. Muaviye ile balayan ve bu corafyadaki en hayrsz geleneklerden biri olan saray gelenei, siyasilerimiz tarafndan o kadar içselletirilmitir ki, her gelen yönetici kendine adeta saray gibi bir hizmet binas yapmakla ie balamaktadr. Dünyann küçücük binalarnda ne büyük projelerin yapldndan habersiz bu siyasiler, marifeti maalesef büyük ve lüks bina yapmakta görmektedirler.

Bir ehir, belediye bakannn ufku kadar geliir ya da onun ufuksuzluu kadar geri kalr. Maalesef bizim kentlerimizin büyük çounluu, tek formasyonu müteahhitlik olan kiiler tarafndan yönetilmektedir. Dünyann gelimi ülke ve ehirlerinde ancak mizah konusu olabilecek bu durum bizde maalesef kanksanm görünmektedir.  

Uzun zamandr siyasetimiz “ahbap çavu siyaseti”, ekonomimiz ise “ahbap çavu kapitalizmi”ne dönümü durumdadr maalesef. Siyasi aktörler ile sorunlar arasndaki ilgi ve paralellik kaybolmu durumdadr. ehrin ya da ülkenin sorunlarna ve önceliklerine göre aday belirleme, sadece siyasilerin deil, seçmenlerin bile aklna gelmemektedir artk. Varsa yoksa hamaset, kutuplatrma, alg yönetimi, d mihrak aray ve milli olanlarla hain olanlar… Ülkemiz ve ehirlerimiz uzun zamandr, ülkenin ve ehirlerin sorunlarn çözebilecek nitelik ve donanma sahip aktörler çkarma yeteneini kaybetmi durumdadr. Ülkenin insan yetitiren iklimi bozulmu, insanlarn kendi emek ve çabalaryla bir yerlere gelebildii ortamlar olmaktan çkmtr adeta. Maalesef bu ülkenin parlak beyinleri bulduklar ilk frsatta ülkeyi terk etmeye devam ediyorlar. Sözgelimi 2016 ile 2017 arasnda baka ülkelere yerlemek amacyla ülkemizi terk eden insanlarmzn oran %42,5 artmtr.   

Siyasette tribünlere oynamak, alg oluturmak, manipülasyon yapmak, ötekiletirmek, kutuplatrmak ve bütün bunlardan ekonomik ve politik rant elde etmek bir siyaset tarzna dönümütür. Neredeyse bütün yerel yöneticiler kamu kaynaklar, yani halkn paras üzerinden kendilerini pazarlamay bir alkanlk haline getirmi durumdadr. Henüz hiçbir i üretmeden, daha geldiinin ikinci günü bütün ehri bakan afileriyle donatmak rutin halini almtr adeta. Bazlar biraz daha insafl davranp, fotorafn ve adn, yaplan bir iin yanna ilitirirken, bazlar buna bile gerek görmeyip, sanki halk, bu bakanlar kendi reklamn yapsnlar diye vergi ödüyormu gibi sadece kendi reklamn yapmaktadr.

Belediyelerin onca sosyal tesisi ve kültür merkezleri yerine be yldzl otel ve lüks lokanta tercihleri, sradan hizmetlere aaal açllar, kiisel reklam amaçl lüks baskl afi, dergi ve gazeteler, makam arac savurganl, kiisel amaçl onlarca personel istihdam vs vs… Ksacas hak ne, helal ne, haram ne her ey birbirine karm durumdadr. Adalet, emanet, meveret, meruiyet, liyakat ve ehliyet gibi yönetsel deerlerimiz tuz buz olmu durumdadr maalesef… 

Gelitirdiimiz kurnazlklardan biri de seçimlerde bütün kamu imkânlarn kendi lehimize kullanmak ve kamu görevlisi olan, bu yüzden de tarafsz kalmalar beklenen yüzlerce belediye çalann parti propagandas için sahaya sürmektir. ark kurnazlna tavan yaptran bu uygulama, ayn zamanda ilkesizlik çukurunda hangi derinliklere indiimizin de bir göstergesidir aslnda…  

Sonuç olarak, siyaset maalesef yapsal sorunlarmz çözme yeteneini kaybetmi ve dar bir kadronun elinde dönüp dolaan bir temsil oyununa dönümütür. Daha kötüsü ise ortalarda bu durumu rehabilite edebilecek bir çaba olmad için de, her ey dibe vuruncaya kadar bu süreç devam edecek gibi görünmektedir.    

Yazmz, bizlere savan da, isyann da, siyasetin de, bilge ve entelektüel olmann da bir ahlak olduunu; ilkelerine bal kalarak da zalimlere, müstekbirlere, tautlara ve putlara kar çklabileceini; ahlak önemseyerek de isyan edilebileceini; ark kurnazlna tevessül etmeden de siyaset yaplabileceini; halkn içinde durarak ve kendini insanyla eit görerek de devlet bakan olunabileceini göstermi olan merhum Aliya’dan iki alntyla tamamlayalm…

1994’de Bosna da Demokratik Eylem Partisinin kongresi vardr ve Aliya bir konuma yapacaktr. Salona girdiinde salonun iki tarafna aslm büyük boyuttaki posterlerini görünce konumasna öyle balar: “Deerli konuklar! Bir eyler söylemeden önce salonda asl olan, bana ait posterlerin benim iznim olmakszn asldn belirtmek istiyorum ve verilecek ilk arada da kaldrlmasn rica ediyorum. Lütfen! Bunu kuru bir tevazu gösterisi olarak görmeyin. Böyle bir adet bizim adedimiz olamaz, bu olsa olsa bakalarnn adedi olabilir. Umarm benimle ayn fikirdesinizdir.”

Yine, Aliya, Bosna savann en iddetli olduu günlerden birinde, Cuma namazn klmak üzere olu ve korumalaryla birlikte, savaa ramen tka basa dolu olan Hüsrev Camiine gider. Geç kalmtr ve o srada hutbe okunmaktadr. O’nun geldiini gören hoca yerlemesi için hutbeyi keser, insanlar da kalkarak ön sralarda yer açmak isterler, bunun üzerine Aliya; "Ey cemaat! Buras Allah`n evidir, burada hiyerari olmaz, herkes bulduu yere oturur, ben buray buldum burada oturacam. Allah katnda üstün olan, takva sahibi olandr. Biliyorsunuz ki bir savan içindeyiz, belki hepimiz öleceiz; fakat inallah slam’ ve onun üstün ilkelerini çinetmeyeceiz. Unutmayalm ki, bir sava ölünce deil, asl, dümana benzeyince kaybedilir. Hocam lütfen hutbeyi tamamlayn” eklinde ksa bir konuma yaparak bulunduu yere oturur.

Vesselam…

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 539 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378762 Kii - u An :13 Kii Online - Sitemizi Bugn :60 Kii - Dn :279 Kii - Son Bir Hafta :1712 Kii - Son Bir Ay :9213 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.