DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschKitap Fuar ve mza Gn DeutschEitimde Model Araylar altay, Malatya, 2012 DeutschKurtuba Akademi renci Topluluu Deutschocuklarla Babaa, Tatepe, Malatya DeutschMalatyann Ressamlar Resim Sergisi, BLSAM DeutschKzm, Olum ve Ben, Malatya, 2001 DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, Malatya, 2013 DeutschFKA Kalknma Kurulu Genel Kurul Al DeutschTurizm altay, Tunceli DeutschNotre Dame Katedrali, Paris, Fransa DeutschMalatya, 2010 Deutschocuklarla Babaa, Doanehir, Malatya DeutschHer yer Kerbela, Her gn Aura, Arapkir, Malatya Deutsch150 STK ile zm Srecine Destek Aklamas, Malatya, 2014 Deutsch DeutschDeien Dnyada Aile Sempozyumu, 2013 DeutschArapgir Gelecek Stratejileri altay, 2013 DeutschLondon Bridge, Londra, ngiltere
Kitap Fuar-01 Kitap Fuar-02 Kitap Fuar-03 Kitap Fuar-04 14 14 14 14 11 13 14 14 14 7 8 9 10 11 12 11 14
27.6.2013 tarihinde yklendi.
retimsel Liderlik

 

Öretimsel Liderlik

Yaplan aratrmalar, etkili okul üzerinde rol oynayan önemli faktörlerden birinin güçlü öretimsel liderlik olduunu göstermektedir.

Bir eitim kurumunun yöneticisi bu alanlarda ortaya koyaca perFormansa göre sadece klasik bir yönetici mi,  yoksa bir lider yönetici mi olduunu ortaya koyacaktr. Eitim öretim alannda lider yöneticilik yapabilecek bir yöneticinin mutlaka bulunduu eitim kurumunu gelitirmeye yönelik bir plan olmal ve kendini beraber çalt personeli eitmeye adamaldr. Yine baarl ve etkin bir okul yöneticisi, tüm bu alanlardaki çalmalarn deerlendirilmesinde kullanlmak üzere açk veri ve istatistiklere dayanan bir deerlendirme modeli gelitirmelidir. Ta ki bu model sayesinde örenci, öretmen, program ve okul baars etkin bir ekilde ölçülebilsin.

Eskiden sadece program yöneticisi olarak kabul edilen okul yöneticisinin rolü, günümüzde okul dndaki eilim ve beklentilerin de etkisiyle öretimsel liderlik rolüne doru bir deiim geçirmitir. Yarmac bir dünyada beklentilerin hzla deimesi karsnda okul yöneticisinin bu deiimle ba edebilmesi, çok güçlü bir bilgi temeline sahip olmasn zorunlu klmaktadr (Çelik, 1999).

Bir toplumda eitim asla statik bir yapda deildir. Düünceler, stratejiler, eitim programlar, ders araçlar, bilgi teknolojileri, bireyin, ailenin ve toplumun beklentileri sürekli deiim ve geliim halindedir. Okul yöneticisi, banda bulunduu kurumu, bu deien talepler dorultusunda gerektiinde yeniden yaplandrmak ve bu dorultuda planlar, stratejiler ve hedefler belirlemek zorundadr.

Örenen örgütlerde, kolektif bir örenme görülür. Bu tür örgütlerin örenme kapasiteleri oldukça yüksektir. Darling, (1998)’ e göre örenen bir örgütün baarsnn temel kriteri udur: Örenmenin hz d dünyadaki deiimin hzna eit ya da büyük olmaldr. Eer sorunlar örgütlerin karsna onlar nasl çözümleyeceklerini örenmelerinden daha hzl çkarsa, örgütsel çökü kaçnlmaz olur. Bu yüzden, örgütlerin deiime uyum salayabilmesi, örenme kapasitelerine bal olacaktr. Örenme ve gelime sürecini devam ettiren ve dinamik bir yapya sahip olan örgütlerin deiime ayak uydurmalar zor olmayacaktr (Çelik, 1999). 

Günümüzde örgütlerin, yaanan hzl deiime uyum salayabilmelerinin ancak örenen örgütler olmalaryla mümkün görülmesi, bu örgütlere liderlik yapacak kiilerin davran ve rollerinin yeniden gündeme getirilmesine yol açmtr. Örenen örgütlere liderlik yapacak kiilerin her eyden önce örenen liderler olmas gerekir. Örenen lider; sürekli olarak kendini ve liderlik yapt kurumu gelitirme sorumluluunu tayan, gelimeye açk olan, bilginin önemini kavram kiidir. Örenen lider, örenen örgüt modeline uygun davranlar gösterebilen liderdir. Örenen lidersiz bir örenen örgüt düünmek zordur. Bir örgütün, bir öretim kurumunun örenen örgüt olmas, öncelikle bu kurumdaki öretici kadronun, özellikle de lider konumundaki yöneticinin örenen lider olmasna bal olacaktr.

Özellikle gelecein eitim liderinin en önemli eitim baars, örenen okulu kurmak olacaktr. Bu bir psikolojik ya da scak sava deil, aksine daha önemli olan entelektüel bir savatr. “Gelecekte örgütsel liderlerin karlaabilecekleri sorunlarn banda, kurulularnn sosyal mimarilerini, gerçekten entelektüel sermaye yaratacak ekilde gelitirmek, yani beyin güçlerini aça çkarmak gelecektir” (Bennis, 1997).

Senge’ye göre (1996), örenen örgütlerin liderleri, tasarmc, idare memuru ve öretmen olarak üç önemli rolü yerine getirmeye çalrlar.

Tasarmclk rolünü yerine getiren lider, örgütü bir bütün olarak tasarlamaya çalr. Tasarmc olarak lider, örgütün temel deer, vizyon, misyon ve felsefesini birbiriyle bütünletirir. Örenen liderin asl görevi örenen örgütü kurmak ve gelitirmek olduu için, bu liderler bütün enerji ve çabalarn örenme süreci üzerinde younlatrrlar. Tasarmc lider, entelektüel kaynaklarla fiziki kaynaklar birbiriyle bütünletirmeye çalr. Tasarmc olarak örenen liderin amac, örenen örgütün gelecekteki resmini çizerek i görenlerin bu resmi paylamalarn salamaktr. Tasarmclk rolü açsndan deerlendirildii zaman, örenen liderin derin bir entelektüel birikime sahip olmas gerektii anlalr. Tasarmc lider, insanlarn zihinsel güçlerini harekete geçirebilmelidir. Örenen okulun mimar, herkesin kolektif olarak örendii bir okul örgütünü tasarlayan kiidir.

Günümüzde birçok öretim kurumu, örenme ve öretme ilevlerini dengeleyememe sorunuyla kar karyadr. Öretim kurumlarmz daha çok öreten bir örgüt görünümündedir. Oysa günümüz artlarnda bir öretim kurumu, öreten bir örgüt olduu kadar, örenen bir örgüt de olmak zorundadr. Ciddi bir örenme programna sahip olmayan bir kurumun ciddi bir öretim kurumu olmas mümkün deildir. Kural ksa ve basittir. Örenmiyorsanz öretmiyorsunuz demektir. Ya da örenen kurum deilseniz, öretim kurumu da deilsinizdir. 

Senge (1996), örenen örgütlere liderlik yapacak kiilerin dier liderlerden farkl özellikler tamas gerektiini savunur ve bu özellikleri, açk fikirlilik, ikna gücü, inançlarnda derinlik ve daha çok örenmeye açk olma olarak sralar. Örenen liderin takm halinde örenmeye duyduu inanç, onu dier liderlerden ayran önemli bir özellik olarak görülebilir. Örenen liderin daha etkili bir lider olmas, banda bulunduu kurumu örenme sürecinde tutmann yan sra, bireysel olarak da örenme sürecini devam ettirmesine baldr.

Örenen liderlerin kazandklar yetenekler, yaam boyu süren örenmenin bir sonucudur. Bu liderler iletiim becerilerini gelitirmede, kiisel deerler üzerinde düünme konusunda ve deerlerle kiisel davranlarn uyumlatrmada oldukça usta kiilerdir (Senge, 1996).

Örenen liderler, sürekli gelime ve örenme sorumluluuna sahip kiilerdir. Kendilerini yaam boyu örenmeye adarlar. Bu, onlar dier liderlerden ayran bir özellik olarak ortaya çkar. Gerçekten bu liderler, yaam boyu örenmeye öncülük eden kiilerdir. Örenen liderlerin büyüklükleri, çok büyük bir karizmaya sahip olmalarndan deil, kendilerini yaam boyu örenmeye adamalarndan kaynaklanr.

*Ltfen kaynak gstermeden kullanmaynz. | Bu ierik 3524 defa okunmutur.

Dier erikler

Ziyareti Bilgileri Toplam Ziyareti :378784 Kii - u An :7 Kii Online - Sitemizi Bugn :82 Kii - Dn :279 Kii - Son Bir Hafta :1734 Kii - Son Bir Ay :9235 Kii Ziyaret Etmitir.
2016 Prof.Dr.brahim GEZER. Her Hakk Sakldr. Sitede kullanlan Grsel ve Yazlar Kaynak Gsterilmeden kullanlamaz.